Phần mềm Quản lý thừa giờ

Được viết bằng ngôn ngữ PHP với các chức năng chính sau:
– Quản lý giáo viên, môn học, lớp học,…
– Quản lý các hoạt động trong nhà trường: nghiên cứu khoa học, dạy học, nghỉ chế độ,…
– Tính thừa giờ cho nhà trường.
– Phân quyền sử dụng theo yêu cầu nghiệp vụ của nhà trường.

Công nghệ: PHP, MySQL, yii framework
* Đơn vị sử dụng: laichaucdcd.edu.vn

shadow
shadow
shadow